Buccal bulge removal surgery

225 Views

สรรพคุณ
ตัดกระพุ้งแก้ม
ระยะเวลาในการทำ

ระยะเวลาแต่ละคอร์สจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาการแต่ละเคส

ข้อปฎิบัติหลังทำ
ข้อปฏิบัติแต่ละคอร์สจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาการแต่ละเคส